Õppetöö korraldus ja hindamine

Õppida on võimalik 6.-12. klassis.

Põhikooli kohustuslikud õppeained

Gümnaasiumi kohustuslikud õppeained

Gümnaasiumi osas on õppekava on üles ehitatud kursustena. Õppetöös rakendatakse traditsioonilist klassiõpet, st. kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta jooksul. Valikainena õpitakse 11. ja 12. klassis informaatikat.

Põhikooli õpilasi hinnatakse poolaastate kaupa, gümnaasiumi õpilasi kursuste kaupa.

Kursuste süsteem võimaldab õpilastel oma õppetegevust pikemaks ajaks kavandada ja leida kokkuleppel õpetajaga sobiv aeg vastamiseks.

Lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilastel sooritada 3 lõpueksamit:

  1. Eesti keel
  2. Matemaatika
  3. Valikaine, mille võib valida inglise, saksa ja vene keele, geograafia, bioloogia, keemia, ajaloo, füüsika hulgast.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad 12. klassi õpilased sooritama 5 lõpueksamit, neist kolm kohustuslikku riigieksamit, koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö. Riigieksamid tuleb sooritada eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles.

Riigieksamite plaani ja materjale eksamiteks valmistumiseks võib leida Sihtasutuse INNOVE koduleheküljelt: http://www.innove.ee/.

Õppevormid

Mittestatsionaarne õpe

Tunnid toimuvad olenevalt klassist kahel või kolmel päeval nädalas

7.-8. klassesmaspäeval ja teisipäeval
9. klassesmaspäeval ja teisipäeval
10. klassteisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval
11. klassesmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval
12. klassesmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval

Üksikainete õpe mittestatsionaarses õppes

Alates 2002/2003 õppeaastast võib õppida üksikuid õppeaineid või kursusi. See annab võimaluse vajaduse korral läbida gümnaasiumikursuse pikema ajaga kui kolm aastat.

Eksternõpe

- põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks

Ekstern peab sooritama

  1. aineeksamid nendes ainetes, milles tal puuduvad kooliastmehinded
  2. 5 lõpueksamit, neist vähemalt 3 riigieksamit (millest eesti keel on kohustuslik) ja 2 koolieksamit.

Varem tehtud lõpueksameid uuesti vastama ei pea.

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool